പോലീസ് മേധാവിയുടെ പരാതി അദാലത്ത് നാള, സമയത്തിൽ മാറ്റം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 5 വരെ

കണ്ണൂർ: കേരള പോലീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ പരാതി അദാലത്ത് നാളെ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ കണ്ണൂരിൽ സിറ്റി പോലീസ് സഭാ ഹാളിലാണ് അദാലത്ത്.

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽ കാന്ത് നേരിട്ടെത്തിയാണ് പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ പരിപാടിയുടെ സമയം രാവിലെ 10-ന് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് സമയമാറ്റമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: