തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോവിഡ് 19 വാക്‌സിനേഷൻ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ